Päritolu ja areng

Linnapeade pakt on maailma suurim linnade liikumine, mille fookuses on kohalikud kliima- ja energiaalased meetmed. Allpool leiate lisateavet selle algatusese kohta ELis: tausta, missiooni ja visiooni ning saavutused arvudes.

Tagakülg: pakti algatuse päritolu

ELi linnapeade pakt kliima ja energia alal ühendab tuhandeid kohalikke omavalitsusi, kes on vabatahtlikult võtnud kohustuse rakendada ELi kliima- ja energiaalaseid eesmärke.

Linnapeade pakt käivitati Euroopas 2008. aastal eesmärgiga koondada kohalikke omavalitsusi, mis on vabatahtlikult pühendunud ELi kliima- ja energiaeesmärkide saavutamisele ja ületamisele.

See algatus pani aluse esimesele seda laadi alt-üles lähenemisele energia- ja kliimameetmete vallas ning selle edu ületas kiirelt ootusi.

Algatusega on nüüdseks liitunud enam kui 7000 kohalikku ja piirkondlikku asutust 57 riigist ning selle tugevuseks on ülemaailmne paljusid sidusrühmi hõlmav liikumine ja asjakohaste asutuste pakutav tehniline ning metoodiline tugi.

Ülemaailmne linnapeade pakt kasutab ära viimase kaheksa aasta jooksul Euroopas ja mujal omandatud kogemusi ning tugineb algatuse peamistel eduteguritel: alt üles suunatud juhtimisel, mitmetasandilise koostöö mudelil ja kontekstipõhisel tegevusraamistikul.

 

 • Linnapeade pakti edulugu 

  Avastage linnapeade pakti verstapostid ja saavutused alates algatuse käivitamisest!

  • 2008

   Euroopa Komisjon käivitas linnapeade pakti algatuse 2008. aastal eesmärgiga kaasata ja toetada linnapäid nende püüdlustes saavutada ELi kliima- ja energiapoliitika eesmärgid.

  • 2011

   Algatus osutus kiirelt üle ootuste edukaks ja atraktiivseks üha uute kohalike ning piirkondlike asutuste jaoks Euroopas ja mujal. 2010. aasta oktoobriks koondas linnapeade pakt juba 2000 linna, julgustades Euroopa Komisjoni välja töötama sarnast algatust ELi idapartnerluse riikide jaoks. Linnapeade pakti idasuuna algatus käivitati 2011. aastal ja nüüd tegutseb see Valgevenes, Ukrainas, Moldovas, Armeenias, Gruusias ja Aserbaidžaanis.

   www.soglasheniemerov.eu | info-east@eumayors.eu

  • 2012

   2012. aastal laiendas Euroopa Komisjon linnapeade pakti Euroopa naabruspoliitika Lõuna regiooni, käivitades CES-MED projekti. „Puhtamad energiasäästlikud Vahemereäärsed linnad"" (Cleaner Energy-Saving Mediterranean Cities ehk CES-MED) toetab linnu nende liitumisel linnapeade paktiga ja ambitsioonikate säästva arengu poliitikate poole pürgimisel. CES-MEDi bürood tegutsevad Alžeerias, Egiptuses, Iisraelis, Jordaanias, Liibanonis, Marokos, Palestiinas ja Tuneesias.


   www.ces-med.eu | info-south@eumayors.eu

  • 2014

   Euroopa Komisjon käivitas kliimamuutustega kohanemise algatuse „Mayors Adapt“. Lähtudes linnapeade paktiga samadest põhimõtetest, keskendus see sõsaralgatus kliimamuutustega kohanemisele. „Mayors Adapt“ kutsus kohalikke omavalitsusi üles näitama eeskuju kliimamuutustega kohanemisel ning toetas neid kohalike kohanemisstrateegiate arendamisel ja rakendamisel.

  • 2015


   Linnapeade pakt ja „Mayors Adapt" algatused liitusid ametlikult 15. oktoobril 2015. aastal Euroopa Parlamendis toimunud tseremoonial. Uus linnapeade kliima- ja energiapakt, mille eesmärgid ja suunad määratleti koos linnadega konsultatsiooniprotsessi käigus, on nii ambitsioonikam kui ka laiaulatuslikum. Allakirjutanud linnad lubavad nüüd aktiivselt toetada ELi eesmärki vähendada kasvuhoonegaaside heidet 2030. aastaks 40% võrra ning lepivad kokku integreeritud lähenemisviisi rakendamises kliimamuutuste leevendamisele ja nendega kohanemisele ning juurdepääsu tagamises turvalisele, säästvale ja taskukohasele energiale kõigi jaoks.

   Pariisi kliima-alasel tippkohtumisel mõned nädalad hiljem tegi Euroopa Komisjoni asepresident Maroš Sefčovič teatavaks linnapeade kliima- ja energiapakti geograafilise laienemise, mille raames plaanitakse avada uued piirkondlikud bürood Sahara-taguses Aafrikas, Põhja- ja Lõuna-Ameerikas, Jaapanis, Indias, Hiinas ja Kagu-Aasias.

  • 2016

   2016. aasta juunis sisenes linnapeade pakt uude suurde etappi oma ajaloos, otsustades ühendada jõud teise linnadevahelise algatusega:„Compact of Mayors“. Selle tulemusena tekkinud „Ülemaailmne linnapeade kliima- ja energiapakt“ on suurim liikumine kohalike omavalitsuste jaoks, kes tahavad teha enamat, kui nende riiklikud kliima- ja energiapoliitika eesmärgid ette näevad. Ülemaailmne linnapeade pakt, mis on täielikult kooskõlas ÜRO säästva arengu eesmärkide ja kliimaõigluse põhimõtetega, võtab lahendada kolm võtmetähtsusega küsimust: kliimamuutuste leevendamine, kliimamuutuste negatiivsete mõjudega kohanemine ning üleüldise juurdepääsu tagamine turvalisele, puhtale ja taskukohasele energiale.
   Vahepeal on linnapeade pakt jätkanud üleilmse laienemisega, käivitades linnapeade pakti sekretariaadi Sahara-taguses Aafrikas.


   helpdesk@comssa.org

   2017. aastal käivitatakse lisaks olemasolevatele kontoritele pakti piirkondlikud kontorid Põhja-Ameerikas, Ladina-Ameerikas ja Kariibi mere piirkonnas, Hiinas ja Kagu-Aasias, Indias ja Jaapanis.

Globaalne laienemine

2017. aastal käivitus pakti piirkondlike kontorite rajamine Põhja-Ameerikas, Ladina-Ameerikas ja Kariibi mere piirkonnas, Hiinas ja Kagu-Aasias, Indias ja Jaapanis, et täiendada olemasoleva võrgustiku tööd.