Eesmärk ja ulatus

Linnapeade pakt on maailma suurim linnade liikumine, mille fookuses on kohalikud kliima- ja energiaalased meetmed. Allpool leiate lisateavet selle algatusese kohta ELis: tausta, missiooni ja visiooni ning saavutused arvudes.

Allakirjutanute visioon

SigningAllakirjutanud kinnitavad ühise visiooni aastaks 2050: kiirendatud CO2-heite vähendamine oma territooriumitel, kliimamuutuste vältimatu mõjuga kohanemise võime tugevdamine ja oma kodanikele turvalise, säästva ja soodsa energia kasutamise võimaldamine.

Allakirjutanute kohustused

Allakirjutanud linnad lubavad oma tegevusega toetada ELi eesmärgi rakendamist, milleks on vähendada 2030. aastaks kasvuhoonegaaside heidet 40% võrra ning võtta kasutusele ühtne lähenemisviis kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise probleemide lahendamiseks.

Poliitiliste kohustuste muutmiseks praktilisteks meetmeteks ja projektideks kohustuvad paktile allakirjutanud kahe aasta jooksul pärast kohaliku volikogu otsuse vastuvõtmist esitama säästva energia ja kliimameetmete tegevuskava (SECAP), milles esitatakse peamised meetmed, mida nad kavatsevad rakendada. Kava peab sisaldama heitkoguste põhitasemete kaardistamist leevendamismeetmete jälgimiseks ning kliimamuutuste riski- ja haavatavuse hinnangut. Kohanemisstrateegia võib olla SECAPi osa ja/või loodud ja läbivalt arvesse võetud eraldi kavadokumendis. See julge poliitiline kohustus tähistab pikaajalise protsessi algust nende linnade jaoks, kes on kohustunud iga kahe aasta tagant esitama aruande oma plaanide rakendamise edenemise kohta.