Kohanemisressursid

Kohanemisressursid

Euroopa linnapeade pakti sekretariaat pakub koostöös Euroopa tasandi või riiklike ametivõimude ja muude sidusrühmadega nii veebipõhist kui ka muud tuge ning aitab ka allakirjutanutel üksteiselt õppida. Ükskõik kas olete kohanemistegevustega alustamas või juba rakendate või seirate oma kohanemiskava, pakti kogukond aitab hea meelega.

Komisjon on käivitanud poliitika toetusvahendi, et aidata kohalikel ja piirkondlikel ametiasutustel välja töötada ja rakendada Euroopa linnapeade pakti raames loodavaid kohanemisstrateegiaid. 2022.-2023. aastaks on kavandatud arvukalt tegevusi, sealhulgas avalik seminar, riikliku tasandi mõttekojad, saaja vajadustele kohandatud tehniline abi ja täiendav vastastikune õppimine. Lisateavet leiate toetusvahendi lühikokkuvõttest.

Linnapiirkondade kliimamuutustega kohanemise tööriisttöötati välja linnapeade pakti sekretariaadi ja Euroopa Keskkonnaameti koostöös ning kujutab enesest pakti kogukonna peamist kohanemisalast ressurssi. See selgitab kõiki kohanemiskava välja töötamiseks ja rakendamiseks vajalikke samme ning pakub viiteid kasulikele juhenditele ja tööriistadele. Tööriist on pakti osaliste poolt läbi katsetatud ja heaks kiidetud.

  uast logo 0 uast2

 CoM Adaptation webinars

 

Kasulikud lingid

Lisateavet pakub pakti säästva energia ja kliimaalase tegevuskava (SECAP) juhend ning paktile allakirjutanutel lihtsustavad kohanemismeetmete struktureerimist pakti aruandlusvorm ja juhised.

Linnapiirkondade kohanemiskaart esitab ülevaate Euroopa linnasid ähvardavatest praegustest ja tulevatest kliimariskidest, linnade haavatavusest nende riskide suhtes ning nende kohanemisvõimest. Kaart koondab mitmest allikast pärinevat infot ülikõrgete temperatuuride, üleujutuste, veepuuduse ja looduspõlengute vaatluspõhise ja prognoositava leviku ning intensiivsuse kohta.

Avatud platvorm, mis koondab uusimaid mõtteid ja teavet looduskapitali, ökosüsteemi teenuste ja looduspõhiste lahenduste kohta ja on mõeldud mitmekesiste huvide ja vajaduste jaoks – teadmistebaas, kus osalevad nii teadlased, poliitikakujundajad kui ka praktikud, avalik, era- ja vabatahtlik sektor, suured ja väikesed organisatsioonid ning eraisikud.

Linnapeade pakti piiratud juurdepääsuga ala pakub võimalust foorumites ametikaaslastega suhelda ja pakti raamatukogu lisamaterjale sirvida. “MyCovenant” lehel leidub ka kohanemise alane e-õppe moodul ning infovahetuspõhine õppevahend, mille abil kolleegidelt nõu ja abi küsida.