Kütteostuvõimetus

Kütteostuvõimetuse leevendamine

Linnapeade pakti 2030. aasta Euroopa eesmärkide raames kohustuvad allakirjutanud lisaks kliimamuutuste leevendamisele ja nende vältimatute mõjudega kohanemisele ka igaühele turvalisele, säästlikule ja taskukohasele energiale juurdepääsu pakkuma. Euroopa kontekstis tähendab see kütteostuvõimetuse leevendamiseks meetmete võtmist. Kütteostuvõimetuse leevendamise teel parandavad linnapeade pakti allkirjastajad oma kodanike elukvaliteeti ja panevad sel teel aluse õiglasemale ja kaasavamale ühiskonnale.

Mis on kütteostuvõimetus?

Kütteostuvõimetust võib määratleda järgmiselt:

“olukord, mille puhul leibkond või üksikisik ei suuda madala sissetuleku, kõrge energiakulu ja kodu madala energiatõhususe kombinatsiooni tõttu endale lubada peamisi inimväärse elatustaseme jaoks vajalikke energiateenuseid (küte, jahutus, valgustus, liikuvus, energia)”.

European Commission, Citizen Energy Forum 2016

Praktikas tähendab see, et haavatavatel kodanikel kas puudub juurdepääs energiateenustele või ohustab energiateenuste kasutamine nende juurdepääsu teistele põhiteenustele. Kütteostuvõimetus võib tõsiselt mõjutada tervist, heaolu, sotsiaalset kaasatust ja elukvaliteeti. Kütteostuvõimetutes majapidamistes napib teatud esmavajalikke energiateenuseid, sh valgust, kütet või jahutust, kodumasinate kasutamisvõimalust, transporti jne. Seetõttu tuleb kütteostuvõimetust arvesse võtta mitmes poliitikavaldkonnas, sh sotsiaal-, majandus- ja muidugi kliima- ja keskkonnapoliitikas.

Kütteostuvõimetus Euroopas

Kütteostuvõimetus on keeruline küsimus ja lihtne ei ole ka hinnata kütteostuvõimetuse taset Euroopa omavalitsustes ega selle mõju kodanike elule. Hinnanguliselt mõjutab kütteostuvõimetus üht igast kümnest elanikust. Arvud näitavad, et Euroopas:

57 miljonit inimest ei suuda talvel piisavalt oma kodu kütta [1]

104 miljonit inimest ei suuda suvel oma kodu mugava temperatuuri juures hoida [1]

52 miljonit inimest maksab energiaarveid hilinemisega [1]

10 miljonit inimest peab kodust ühistranspordipeatusse üle 30 minuti kõndima [2]

[1] https://www.energypoverty.eu/  [2] http://www.docutren.com/pdf/boletin/[IIIA%201440].pdf

Teadlikkus kütteostuvõimetusest on Euroopas tõusuteel ja mitu ELi institutsiooni on kütteostuvõimetuse prioriteedina määratlenud, sealhulgas Euroopa Komisjon oma „Puhas energia kõikidele eurooplastele“ õigusaktide paketis. Euroopa Komisjoni poolt ELi riikides kütteostuvõimetuse leevendamiseks tehtavate jõupingutuste raames loodi 2018. aastal ELi kütteostuvõimetuse jälgimiskeskus. Kütteostuvõimetuse jälgimiskeskuse eesmärk on kütteostuvõimetust mõõta, seirata ja sellealaseid teadmisi ja häid tavasid jagada. Lisateavet kütteostuvõimetuse jälgimiskeskuse kohta leiate siit.

Euroopa linnapeade pakt ja kütteostuvõimetuse jälgimiskeskus alustavad kütteostuvõimetuse lahendamise osas koostööd. Need kaks Euroopa Komisjoni rahastatud initsiatiivi toetavad Euroopa kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi kütteostuvõimetuse leevendamisel kohaliku võimekuse loomise jaoks teadmiste ja ressursside jagamise kaudu.

Kasulike linkide

Kasulike linkide alajaotis sisaldab pakti kogukonna jaoks kõige asjakohasemaid rahastamisväljaandeid, sealhulgas näiteid parimatest juhtumitest ja õppetundidest.

Country-specific materials