Aruandlus

Linnapeade pakt ühendab algatusega kõik valitsustasandid ning asjaomased tugiorganisatsioonid, asutused ja ühendused, et aidata kaasa kohaliku kliima- ja energiaalase tegevuse intensiivistamisele. Allpool leiate üksikasjalikumat teavet liitumise kohta.

Aruandlus

Linnapeade pakti aruandlus- ja seireraamistik

Milleks aruandlus?

→ Kohalike kliima- ja energiaalaste väljakutsete ja prioriteetide TUVASTAMINE ja HINDAMINE

→ Kohustuste täitmiseks tehtud edusammude SEIRE ja ARUANDLUS

→ Poliitikakujundajate TEAVITAMINE ja TOETAMINE

→ Tulemuste üldsusele TUTVUSTAMINE

→ ENESEHINDAMINE ja teekaaslastega KOGEMUSTE JAGAMINE

→ Kohalike saavutuste poliitikakujundajatele ESITAMINE

 

Linnapeade pakti aruandlus- ja seireraamistik töötati välja koostöös kohalike ja piirkondlike ametivõimude spetsialistidega ning kliima- ja energeetikaekspertidega Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) toel.

2019. aasta jooksul viidi pakti raamistik kooskõlla ülemaailmse linnapeade pakti kliima ja energia alal (GCoM) soovitustega: Ühine aruandlusraamistik. GCoMi DATA4CITIES initsiatiivi kohta leiate lähemat teavet siit.

 

Säästva energia ja kliimamuutuste tegevuskava (SECAP) loomine

JRC koostatud juhis tutvustab allakirjutanutele tegevuskava loomise metodoloogilisi põhimõtteid, protseduure ja parimaid tavasid.

Part 1: The SECAP process, step-by-step towards low-carbon and climate-resilient cities by 2030 / 1. osa: SECAPi protsess: sammhaaval vähese CO2 heitega ja kliimamuutustele vastupidavate linnade poole aastaks 2030)
Part 2: Baseline Emission Inventory (BEI) and Risk and Vulnerability Assessment (RVA) / 2. osa: Heite baasinventuur (BEI) ning riskide ja haavatavuse hinnang (RVA)
Part 3: Policies, key actions, good practices for mitigation and adaptation to climate change and financing SECAP(s) / 3. osa: Poliitikad, peamised tegevused ja head tavad kliimamuutuste leevendamiseks ja nendega kohanemiseks ning SECAPi rahastamine

KKK: Säästva energia ja kliimamuutuste tegevuskava (SECAP), Minu inventuurid

Covenant of Mayors Emissions Factors for EU Member States - 2017 (en)

 

Teatmikud pakuvad praktilist teavet konkreetsete linnapeade pakti protsesside ja lähenemisviiside kohta.

Teatmik: Säästva energia ja kliimamuutuste ühine tegevuskava (en)

Teatmik: SECAPi grupeeritud analüüs (en)

Teatmik: SECAPi rakendamise seire (en)

 

MyCovenanti kasutamine

Linnapeade paktile allakirjutanud saavad pakti aruandlusplatvormil MyCovenant oma säästva energia ja kliimamuutuste tegevuskava (SECAP, edaspidi: tegevuskava) andmeid esitada ja seiret teostada.

Aruannete esitamise juhend pakub sammsammulisi juhiseid, kuidas edastada teavet pakti aruandlusplatvormi MyCovenant eri osades.

Aruannete esitamise juhend Märts - Reporting Guidelines 2020 (et)

SECAPi vorm on aruandlus- ja seireraamistiku lihtsustatud, Exceli formaadis versioon. See on mõeldud tegevuskava loomise käigus sisemise töödokumendina kasutamiseks.

● SECAPi vorm - sisemine töödokument (en)

Videoõpetused

com tutorial Youtube

Järgnevad lühivideod näitavad, kuidas MyCovenantis andmeid esitada:

[My Strategy] [Emission inventory] [Risk and vulnerability assessment] [Actions]

 

 

 

Teie andmed

Kõiki pakti andmeid käsitletakse vaikimisi avaandmetena. See tähendab, et pakti andmed peaksid olema avatud (avaldatud ja taaskasutatavad nii ärilistel kui ka mitteärilistel eesmärkidel), ajakohased, täielikud, juurdepääsetavad ja kasutatavad, võrreldavad ja koostalitlusvõimelised. Need peaksid edendama valitsemist, elanike kaasatust, kaasavat arengut ja arendustegevust. MyCovenanti kaudu andmete esitamisega teevad allakirjutanud andmed ELi linnapeade pakti veebisaidi, Euroopa Liidu avatud andmete portaali (https://data.europa.eu/euodp/en/home) ja/või Euroopa Komisjoni veebisaidi (näiteks https://ec.europa.eu/jrc/en kaudu tasuta üldjuurdepääsetavaks.

GCoMile allakirjutanute võtmeandmed komplekteeritakse ja avalikustatakse ülemaailmse linnapeade pakti kliima ja energia alal veebisaidil ja neid jagatakse ÜRO NAZCA platvormiga.

 

MyCovenant: andmete kasutamise kord